Iedere voet bezit wel 250.000 zweetkliertjes, die per dag zo’n kwart liter vocht afscheiden.

Algemene voorwaarden van Pedi-Ma Voetverzorging en Massage.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedi-Ma en een klant waarop Pedi-Ma deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Pedi-Ma

Pedi-Ma zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedi-Ma zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak aan Pedi-Ma melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedi-Ma het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedi-Ma de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedi-Ma moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Betaling

Pedi-Ma vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, middels contante- of pinbetaling.

 

5. Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Pedi-Ma vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedi-Ma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedi-Ma neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedi-Ma behandelt de vertrouwelijk gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedi-Ma zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

6. Geheimhouding

Pedi-Ma is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedi-Ma verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. Aansprakelijkheid

Pedi-Ma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedi-Ma is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedi-Ma is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

8. Garantie

Pedi-Ma geeft de klant twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
- de klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Pedi-Ma is geadviseerd.
- de klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd.

 

9. Beschadiging en diefstal

Pedi-Ma heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedi-Ma meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedi-Ma. Pedi-Ma moet de aanklager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedi-Ma de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant schriftelijk kenbaar maakt.

 

11. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedi-Ma het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedi-Ma en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.


Algemene voorwaarden van Pedi-Ma Voetverzorging en Massage.

shoefreshprovoetbondreflexologenlogoOn